3.Υποβρύχιες Αντλίες

Αυτόνομες αντλίες με φλοτεροδιακόπτη ή σε συστήματα δύο αντλιών με πίνακα ελέγχου έτοιμα για εγκατάσταση σε υφιστάμενηδεξαμενή