3.Για Απευθείας Σύνδεση Με Λεκάνη

Σταθμοί ανύψωσης  για ακάθαρτα νερά με λύματα κατά EN 12050-3. Κατάλληλη για σύνδεση απευθείας με την λεκάνη