3.Σιφώνια Υπογείου

Σιφώνια υπογείου για την αποχέτευση στα χαμηλότερα επίπεδα των κτιρίων με δυνατότητα να  περιλαμβάνουν και ενσωματωμένα κλαπέ αντεπιστροφής