1.Φρεάτιο Με Σχάρα Απορροής

Φρεάτιο Ø 400, με κάλυμμα με σχάρα απορροής, με ή χωρίς οσμοπαγίδα, με καλάθι συγκράτησης στερεών, συνολικού ύψους 380 mm έως και 1080 mm.