Σιφώνια Υπογείου

Σιφώνια υπογείου για την αποχέτευση στα χαμηλότερα επίπεδα των κτιρίων με ενσωματωμένα κλαπέ αντεπιστροφής ή/και αντλία ακαθάρτων, για προστασία από επιστρεφόμενα ύδατα.

Σιφώνια Υπογείου