Σωληνοστόμια

Σωληνοστόμια επιθεώρησης και καθαρισμού δικτύων. Μπορούν μελλοντικά να δεχθούν μηχανισμούς ή απλά κλαπέ και να δημιουργήσουν συστήματα βαλβίδων αντεπιστροφής ανάλογα με τις ανάγκες

Σωληνοστόμια